Είσοδος
Ακαδημίας 84 Αθήνα Αττική
0 Προϊόντα
 x 
Το καλάθι σας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Το polyglotbooks.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης βιβλίων μέσω διαδικτύου (εφεξής η «Επιχείρηση») και αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία «POLYGLOTBOOKSTORE Ι.Κ.Ε» (εφεξής ο «Ιδιοκτήτης»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αρ. 84,Τ.Κ 10678,τηλ. 2103300455 & φαξ210 3300440, Α.Φ.Μ. 800468262, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών, διατηρεί δε σημείο λιανικής πώλησης στην ως άνω διεύθυνση.

1. Χρήση

1.1 Οι υπηρεσίες της Επιχείρησης παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο επισκέπτης, πριν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συναλλαγή του με την Επιχείρηση οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να γνωρίζει ότι αυτοί δύνανται να τροποποιούνται οποτεδήποτε από τον Ιδιοκτήτη. Συγκεκριμένα, ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες. Συνεπώς, ο επισκέπτης φέρει την ευθύνη να ελέγχει περιοδικά εάν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Καθίσταται σαφές ότι οιαδήποτε πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή/και χρήση των υπηρεσιών του, δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών.

1.2 Κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται ελεύθερα την Επιχείρηση. Ο επισκέπτης, με την είσοδό του στον παρόντα δικτυακό τόπο, δηλώνει και εγγυάται ανεπιφύλακτα ότι θα χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες από την Επιχείρηση υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις ισχύουσες διατάξεις των ελληνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στην Επιχείρηση ή σε οιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

1.3 Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή/και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Επιχείρησης.

1.4 Απαγορεύεται η είσοδος ή/και χρήση των υπηρεσιών της Επιχείρησης σε επισκέπτες κάτω των 18 ετών, εκτός εάν συναινεί και επιβλέπει κατά την εν λόγω επίσκεψη γονέας ή κηδεμόνας.

2. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

2.1 Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα, βάσεις δεδομένων και εν γένει κάθε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται στον δικτυακό τόπο της Επιχείρησης αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη και προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

2.2 Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, τα προσφερόμενα προς πώληση βιβλία, περιοδικά, ημερολόγια, CD, CDROM, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εκδοτικών οίκων, νομικών ή/και φυσικών προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων.

2.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας του Ιδιοκτήτη ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

3. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Η Επιχείρηση λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ή δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα ή ορθότητα των πληροφοριών και περιεχομένων που παρατίθενται και αναρτώνται σε αυτόν. Επίσης διευκρινίζεται ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία τους.

4. Υποβολή Προσωπικών Δεδομένων

4.1 Για τη χρήση της Επιχείρησης είναι απαραίτητη η εκ μέρους του επισκέπτη γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών του στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: (α)πλήρες ονοματεπώνυμο, (β) διεύθυνση, (γ) διεύθυνση αποστολής,(δ) τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, αναγκαία για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας του επισκέπτη. Η καταχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης συνεπάγεται την αποδοχή από μέρους του επισκέπτη αποστολής όλων των απαραίτητων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας κοινοποιήσεων στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής στα γνωστοποιηθέντα στοιχεία ,ο επισκέπτης οφείλει με δική του ευθύνη να ειδοποιήσει την Επιχείρηση.

4.2 Στην περίπτωση που επιλεγεί ως τρόπος πληρωμής, η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, θα ζητηθεί ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός ασφαλείας αυτής. Σε περίπτωση που ζητηθεί η έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβληθεί το επάγγελμα, το Α.Φ.Μ και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4.3 Ο επισκέπτης ο οποίος εγγράφεται στην ιστοσελίδα υποχρεούται να καταχωρεί τα πλήρη και αληθή προσωπικά του στοιχεία. Σημειώνεται ότι χρήση ψεύτικων στοιχείων ή μη έγκυρης πιστωτικής κάρτας για την παραγγελία ενδέχεται να επιφέρει ποινικές κυρώσεις. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά αυτών που σκοπίμως χρησιμοποιούν ξένα ή πλαστά στοιχεία ή μη έγκυρα μέσα πληρωμής.

4.4 Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή ή δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες ή δεν έχει ποτέ προχωρήσει σε συναλλαγή ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

5.1H Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο επισκέπτης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς εκπλήρωσης της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης (αγορά και αποστολή προϊόντων) καθώς και των φορολογικών, λογιστικών και άλλων νομικών υποχρεώσεων της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας ή/και ο νόμος. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), η Επιχείρηση καταστρέφει τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα χωρίς δυνατότητα ανάκτησης αυτών

5.2 Τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται η Επιχείρηση χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5.3 Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

5.4 Η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή πρόσβαση.

5.5 Ο επισκέπτης δύναται να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της Επιχείρησης, προκειμένου να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή εναντίωσης.

5.6 Στο πλαίσιο εμπορικής προώθησης (marketing), η Επιχείρηση δύναται να αποστέλλει ενημερωτικά δελτία (newsletters) μόνο εφόσον ο επισκέπτης δηλώσει ρητά ότι συναινεί στη χρήση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) για την εμπορική προώθηση νέων και άλλων προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, ο εγγεγραμμένος επισκέπτης έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του.

6. Παραγγελία Προϊόντων

Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο επισκέπτης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στον επισκέπτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Επίσης, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη τηλεφωνικά, ώστε να επιβεβαιώσει την παραγγελία.

7. Τιμές Πωλούμενων Προϊόντων

7.1 Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν ως τελικές, περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος Φ.Π.Α. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

7.2 Η Επιχείρηση δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τον τυχόν ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των προσφερόμενων προϊόντων, από την πλευρά των εκδοτών τους, καθώς και για τυχόν γραφικά ή αριθμητικά λάθη στις τιμές ή σε άλλα στοιχεία των προϊόντων.

8. Αποστολή -Έξοδα - Διαθεσιμότητα Προϊόντων

8.1 Η αποστολή/παραλαβή των προϊόντων θα γίνεται στον τόπο που υποδεικνύει ο πελάτης με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους που έχει επιλέξει κατά τη διαδικασία της αγοράς και οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:

- Παραλαβή από το κατάστημα Ακαδημίας 84, 10678 Αθήνα χωρίς καμία επιβάρυνση.

- Αποστολή με Courierμε κόστος αποστολής όπως αναφέρεται στη παράγραφο 8,2

8.2 Τα έξοδα αποστολής ανέρχονται σε τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά (€3,80) για αποστολές εντός Αττικής και σε τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά (€4,20) για αποστολές σε περιοχές της Ελλάδας εκτός Αττικής.

Σε περίπτωση αποστολής σε άλλη χώρα, η πληρωμή γίνεται με πιστωτική κάρτα και τα έξοδα αποστολής, που γίνεται με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), είναι για τις χώρες της Ε.Ε, Ελβετία, Ισλανδία, και Νορβηγία εικοσιδύο ευρώ και πενήντα λεπτά (22,50 Ευρώ) για κάθε δέμα με μέγιστο βάρος 2 κιλά. Για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου η αντίστοιχη χρέωση είναι είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (27,50 Ευρώ)

8.3 Εφόσον το παραγγελλόμενο προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες της Επιχείρησης και δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να αναγκάζουν τη Επιχείρηση να αναστείλει προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός προϊόντος, θα γίνεται προσπάθεια οι αποστολές να εκτελούνται εντός είκοσι τεσσάρων (24) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών.

8.4 Η Επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Επίσης η Επιχείρηση επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

9. Τρόπος Πληρωμής

Η εξόφληση των παραγγελθέντων προϊόντων δύναται να πραγματοποιηθεί με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

(i) Πληρωμή επί αντικαταβολή: πληρωμή τοις μετρητοίς με την παραλαβή της παραγγελίας.

(ii) Πληρωμή με πιστωτική κάρτα: ο πελάτης δύναται να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα Visa, Mastercard, Maestro έκδοσης οποιασδήποτε τράπεζας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, συνδέεται απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της συνεργαζόμενης τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ χωρίς να κοινοποιήσει τα στοιχεία του στην Επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο, η συναλλαγή γίνεται στο περιβάλλον κώδικα και των συστημάτων ασφαλείας της ως άνω τράπεζας και του e-banking, δεν κοινοποιούνται τα στοιχεία της κάρτας του πελάτη εκτός τράπεζας και τα στοιχεία της κάρτας δεν παραμένουν σε κανένα αρχείο εκτός τράπεζας. Στη συνέχεια η τράπεζα ειδοποιεί την Επιχείρηση ότι προχώρησε σε δέσμευση της αξίας της παραγγελίας του πελάτη. Η πληρωμή ολοκληρώνεται και πιστώνεται στον λογαριασμό της Επιχείρησης μόνο εφόσον παραδοθεί η παραγγελία στον πελάτη. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το ποσό εξόφλησης είναι στη πραγματικότητα μόνο δεσμευμένο από την τράπεζα. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο προκύψει διαφορά υπέρ του πελάτη, η διαφορά αυτή αποδεσμεύεται υπέρ του πελάτη.

(iii) Πληρωμή με μετρητά ή κάρτα στην προαναφερθείσα έδρα του Ιδιοκτήτη.

(iv) Πληρωμή με κατάθεση στην Τράπεζα: ο πελάτης στην περίπτωση αυτή χρεώνεται μόνο τα έξοδα αποστολής. Η εταιρεία διατηρεί λογαριασμό σε 2 τράπεζες, Εθνική και Πειραιώς. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει άλλη τράπεζα για την εξόφληση της παραγγελίας του, θα πρέπει να καλύψει το σύνολο της προμήθειας και των δύο τραπεζών, έτσι ώστε να κατατεθεί το ακριβές ποσό της παραγγελίας του στο λογαριασμό της επιχείρησης.

10. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

10.1 Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από τη σύμβαση, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο δήλωσης υπαναχώρησης που θα βρει στη συσκευασία.

10.2 Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον πελάτη κατά τα ανωτέρω, η Επιχείρηση θα επιστρέψει τα καταβληθέντα ποσά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αυτά κατεβλήθησαν.

10.3 Εάν ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να αποστείλει το προϊόν άθικτο συνοδευόμενο από τη συμπληρωμένη δήλωση υπαναχώρησης στην Επιχείρηση και το πρωτότυπο παραστατικό το οποίο θα ακυρωθεί.

10.4 Προς άρση πάσας αμφιβολίας, ο πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μετά το πέρας της αναφερόμενης στον όρο 10.1 του παρόντος προθεσμίας ή στην περίπτωση που έχει χρησιμοποιήσει το προϊόν.

11. Περιορισμός Ευθύνης Επιχείρησης

11.1 Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι των πελατών της για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) επισκεπτών του δικτυακού τόπου ή τρίτων από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη του δικτυακού τόπου, τη χρήση αυτού, ενδεχόμενη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

11.2 Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου της (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής/βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

12. Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους.

Ο δικτυακός τόπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων η Επιχείρηση δε φέρει οιονδήποτε έλεγχο και δεν συνδέεται κατ' οιονδήποτε τρόπο. Για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους.

13. Cookies

Η Επιχείρηση, για τη διευκόλυνση και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχει ηλεκτρονικά μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιλέξει να εμποδίσει, μέσω του διακομιστή του, την αποθήκευση των cookies στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, δεν θα είναι δυνατή η διεκπεραίωση της παραγγελίας του.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

14.1 Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων.

14.2 Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

15. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

15.1 Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

15.2 Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, τηλ. +302106460284, +302106460784, e-mail:

15.3 Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στην Ιστοσελίδα μας στο email προς εξεύρεση λύσης. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

16. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με την Επιχείρηση στo κάτωθι e-mail:

Διεύθυνση: Ακαδημίας 84, 10678 Αθήνα
E-mail: ,
Τηλ.: 2103300455
Φαξ: 2103300440